MENÜ

Z E N I T A  
Környezetvédelem     

 Van - de figyelmen kívül hagyva - környezetvédelmi alap Hosszúhetényben!!! 
"Hosszúhetény Község Jegyzője
Szám: 33/32/2012. Hosszúhetény
(...)
3.) Csajkás Géza alpolgármester Úrnak egy korábbi kérésére megküldtem a Környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló tájékoztatómat. Az alap felhasználásáról az alábbiakban Önt is tájékoztatom.
Az alap létrehozására 2004-ben került sor a /2004/VII.15./ rendelettel. Az alap bevételeit gyakorlatilag csak az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a jelentette. A HOMEPARKETT Rt., valamint a DRV.Zrt. volt a két gazdasági társaság, amelyek évente fizettek környezetvédelmi bírságot.
2004-ben 456.000 Ft, 2005-ben 69.000 Ft, 2006-ban 146.000 Ft, 2007-ben,159.000 Ft, 2008-ban 248.000 Ft volt az alapba befolyt bírság összege.
2009-től egyáltalán nem volt befizetés az alapba. Mindez azzal függ össze, hogy a HOMEPARKETT Rt. csődbe jutott, a DRV.Zrt. technológiai fejlesztéseket hajtott végre a hosszúhetényi szennyvíztelepen, aminek köszönhetően a szennyező anyag kibocsátás nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. A Környezetvédelmi alapba így az évek során mindösszesen 1.078.000 Ft folyt be.
A pénzösszeg felhasználását illetően 2006.szeptember 22-én az Ötvös és Társa Kft. részére vízrendezési tanulmányterv elkészítésére 900.000 Ft-ot fizettünk ki. Ezenkívül, a teljes összegből még fennmaradó pénzt 2011.augusztus 10-én a Pécsváradi Vízmű Kft. részére utaltuk a 2010.évi rendkívüli időjárás okozta károk megszüntetésére. Megjegyzem, hogy a teljes költség 6 millió forint volt. Mint azt Ön is láthatja a Környezetvédelmi Alapban lévő pénzösszeg már csak a töredéke volt a teljes költségeknek.
2009-től nem történt befizetés az alapba. Így jelenleg a számla egyenlege 0 forint. Sajnos a helyi rendeletben meghatározott egyéb forrásból nem folyik be pénz az alapba." (...)

A Környezetvédelmi-stb. bizottsági ülésen pedig a lenti kimutatást kaptam, ami nem egyezik a fentiekkel! DE ez itt Hosszúhetényben -rajtam kívül- senkit nem zavar!
                                         "KIMUTATÁS
A Környezetvédelmi Alapba befolyt valamint az Alapból kifizetett pénzösszegekről
Befolyt környezetvédelmi bírság:
 
2004.                    455.811 Ft
2005.                               0 Ft
2006.                     10. 042 Ft
2007.                    158.705 Ft
2008.                    247.941 Ft
Mindösszesen:     872.499 Ft
Az Alapból kifizetett pénzösszeg:
2006-2008.    fűkaszálás, parlagfű irtás                165.160 Ft"

"2) Az alap felhasználásáról a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak, Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület véleményének kikérése után – a polgármester javaslatára – a képviselő-testület évente a költségvetés és a zárszámadás elfogadásával egyidőben rendelkezik."
Az elmúlt 10 év alatt egyszer sem kérte ki sem a Bizottság, sem a Polgármester a Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület véleményét!

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
          Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az
önkormányzati Környezetvédelmi Alapról az alábbi rendeletet alkotja meg.
I. Fejezet
1. §.
1) Hosszúhetény Község Önkormányzata a hatékony és eredményes környezetvédelem
megoldása érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási és gazdálkodási rendjét.
3) Az Alap megnevezése:
„Hosszúhetény Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja”
II. Fejezet
Az Alap bevételei forrásai, felhasználása, kezelése
2.§.
1) Az Alap bevételei forrásai az alábbiak:
a) a helyi önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a.
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által Hosszúhetény közigazgatási területén
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a.
c) a környezetterhelési díjak, valamint az igénybevételi járulékok külön jogszabályban
(törvényben) meghatározott része. (megj.ZM: ilyen pl. a talajterhelési díj)                       
d) Hosszúhetény Községi Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben
meghatározott – környezetvédelmi célokra elkülönített pénzösszeg.             
e) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek.          
f) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (6)
bekezdése alapján a helyi önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel.
g) A természetes és jogi személyek, gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az
Alapot illető egyéb bevétel.                      
Az Alap felhasználása
3.§.
1) Az Alapot, illetve bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.
2) Az alap felhasználásáról a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak, Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület véleményének kikérése után – a polgármester javaslatára – a képviselő-testület évente a költségvetés és a zárszámadás elfogadásával egyidőben rendelkezik.
3) Az Alapot Hosszúhetény község közigazgatási területén (Kisújbánya és Püspökszentlászló településrészeken is) a következő célokra lehet felhasználni:
- Környezetvédelmi szempontból károsodott környezet megelőzésére, javítására,helyreállítására.
- Az emberi egészség védelmére.
- A helyi természeti erőforrások és értékeke megőrzésére.
- A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére.  
- A környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok megvásárlására.          
- A környezetvédelemről szóló tájékoztatások, tanulmányok, előadások, környezetvédelmi felmérések költségeinek fedezésére.   
- Környezetvédelmi célú pályázatok önrészének biztosítására.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok EU-s színvonalon történő ellátásának biztosítására.   
Az Alap kezelése
4.§.
1) Az alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.
2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.
3) A jegyző – negyedévente – tájékoztatást ad a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak, valamint a képviselő-testületnek a befolyt, illetve felhasznált pénzösszegről.
4) Az alapra befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket elkülönített számlán kell kezelni.   
III. Fejezet
Záró rendelkezések
5.§. 1) Ezen rendelet 2004. július 15-én lép hatályba. Hosszúhetény, 2004. május 3.

 Faragóné Cseke Blanka                  Orbán László
   polgármester                                     jegyző

 

 

Asztali nézet