MENÜ

Z E N I T A  
Környezetvédelem     

 Polgármesteri Hivatal
Hosszúhetény Fő u.166.  

                                                                Tisztelt Jegyző Úr!

 A 2007. november 19-én kelt, 38-7/2007. ügyszámú, részemre, mint a Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület elnökének címzett, Strung Nándor bizottsági elnökkel együtt aláírt levelükben a következőket írták:

„Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 29-i ülésén tárgyalja településünk valamint a komlói kistérség környezetvédelmi prog­ramját. A témával kapcsolatban el kell ismernünk, hogy mimagunk nem vagyunk szakemberek. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi- és Környezetvédelmi Bizottságnak véle­ményezni kell az anyagot.

Az Ön szakmai hozzáértése nagyban segíthetné munkánkat ezért tisztelettel felkérjük, hogy a mellékelt programokat szíveskedjék áttekinteni és írásos véle­ményét kialakítani a testületi ülésig. Egyúttal kérjük személyesen is vegyen részt az ülésen, hogy a testületet segít­hesse a döntéshozatalban.” 
   Önök a mai napig sem értesítettek, hogy elmarad a napirendi pont.

   Továbbá a  tárgyalt ügyhöz kapcsolódik még:
„A képviselőtestület részéről javaslatként hangzott el, hogy a program egyes munkarészeinek elkészítésére kérjük fel az Egyesületet, illetve Önt.  / Sz:14892-2/2000. Nádorné polgármester levele részemre. /

    Valamint: 2004. márc. 31. Testületi ülés :  Ötvös és Társa Kft. Ajánlata : 
Csajkás Géza úr képviselő hozzászólása Cseke Blankához címezve: „Több ár és szakmai tartalmi ajánlatot kell bekérnie a Polgármesternek.”  Akkor kettő volt: Ötvös Úré - ár és tartalmi- , és Keszericze Zsolt képviseletével, akkor és ott mobiltelefonon érkezve.

      (Valamint: 2007. február 27. Kultúrház, személyes vitám Miszlang Lajos biz. kültaggal: ezt mondtam: „ Még azt is el kell majd szenvednem a  jelenlegi testülettől, hogy a T. K. Programot K. Úr készíti el, aki a HAF ügyben, Komlót és P. Zoltánt támogatta. Lásd. HAF helyszín-választás szakértői anyaga, és a komlói közmeghallgatás. A HAF Rt. több millió Ft.-ot dobott ki az ablakon hatástanulmányokra, mert senki nem vette észre, hogy Béta-bánya nem lett átminősítve ipari területté.)

Levelükre magánemberkén válaszolok, miután Faragóné Cseke Blanka polgármester, valamint a jelenlegi képviselő-testület azon döntése, hogy Hosszúhetény Települési Környezetvédelmi Programját nem Ötvös és Társa Környezetvédelmi KFT.-vel  (ahol a program egyes részterületeit - helyi lakosként /és adófizetőként/ az elmúlt évek környezetvédelemi tevékenységem során szerzett tapasztalataimat és helyismeretemet is felhasználva – én dolgoztam volna ki ) hanem Kádas Úr komlói lakhelyű szakértővel készítteti el, elsősorban, mint magánember érint.

Döntésük családom megélhetését sajnos negatívan érinti. De (ki)ismerve Önöket tudom, hogy Önt jegyző úr, és Cseke Blanka polgármestert, ez cseppet sem érdekli!  Mentségükre szolgál, hogy a községből mást sem.
      Ezennel a „Településért ” kitüntető díjamat, melyet Cseke Blankától vettem át, és ezt a díjat én kaptam meg elsőként a községben, jelképesen visszaadom Önöknek és a Testületnek.  
      Úgy is csak hátrányt jelentett az önkormányzatnál támogatással dolgozott szakemberekhez képest.
(Lásd: Wi Dóra, Bó István, Stru László  Bacsk és még sokan mások…)

Egyébként a Program mellékleteit nem kaptam meg Önöktől, amely nélkül így most részemről nem lenne korrekt Kádas Miklós szakértő úr munkáját értékelni, hiszen pl. lehet, hogy a melléklet Cd, a sok fényképek mellett tartalmazza a község jelenlegi környezeti, lakói egészségi állapotát leíró nagyszámú táblázatot, grafikont, térképet, felmérések adatait, a lakosság kérdőíveket,… stb. Továbbá lehet, hogy tartalmazza a 2007-es év folyamán a község bel- és külterületén a környezeti elemeken végzett mérési eredményeket.

     Ezeket a mérési eredményeket a jövőbeni döntéseiknél, pl. engedélyek kiadásánál jól hasznosíthatná az elkészített Programhoz hasonló szinten teljesítő Orbán László jegyző és tanácsosa: Schnell Mihály úr. 
Lásd: az új belterületi Kismező faluképe, a Dömös oldal új tájképe – csúnya, zajrendelet, állattartási rendelet – nincs, a környezetvédelmi alap (el)használata, a talajterhelési díj - nincs, külterületi, a leendő borútba nem illő új építésű, és stílusú házak növekvő száma (pl. vásárút v. Moroló u. folytatása), sok parlagfüves terület, az egészséget, környezetet is érintő illegális tevékenységek, (aminek persze vannak haszonélvezői és kárvallottjai) amelyeknek mértéke és időtartama az adók problémáján már jóval túlmutat.  De „A SEMMI és a FAL” nem lát,  nem hall, és nem tud semmiről. ( Zengő újság , 2007. okt. szám, 6.o.)   

        És a jog, és az erkölcs? Mentségükre most nem tudok felhozni semmit. Vagy azé a jog, akié a hatalom?! Urak!             Valójában a T. K. Programnak kellett volna megelőznie az új ÁRT-ot , mely utóbbit Önök több szempontból is törvénysértően fogadtak el. ( pl. községvégi Kismező hektárnyi Rekreációs területének átírása új fórum tartása nélkül, valótlan jegyzőkönyvi részlet, nem létező Határozat beiktatása, stb.)  
         A Klímaprogramnak sem ártana egy alaposan megírt T.K. Program, hogy a médiákban elért sikere mellett segítse a gyakorlati megvalósítást is.

 2007. november 29.                                 Zöldi Miklós

 II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei
Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
Dr. Csörnyei László polgármester:
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás – 2011. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolóról, a társulási hulladékgazdálkodási tervről, valamint Hosszúhetény Környezetvédelmi Programjáról szóló – előterjesztéseit ismerteti a képviselő-testülettel.
Papp János képviselő: Kezdeményezi a környezetvédelmi program részben már átdolgozott, a bizottság által javasolt változásokkal történő módosításának kiegészítését.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatokat hozta:
141/2011.(X.10.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2011-2016. évi hulladékgazdálkodási tervét, és azt jóváhagyja.

142/2011.(X.10.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Hosszúhetény község Környezetvédelmi Programját, és azt a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival jóváhagyja. A Képviselő-testület a program hiányosságaira való tekintettel a helyi sajátosságok és környezeti adottságok figyelembevételével egy új, komplex program elkészítését tűzi ki célul a 2011-2014. önkormányzati ciklusban.
Megbízza a polgármestert és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a program elkészítéséhez keressenek megfelelő szakembert, a bizottság pedig tegyen javaslatokat a tartalmi elemekre.
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester, Strung Nándor bizottsági elnök.

 

Asztali nézet